KWALIFIKACJE ZAWODOWE     PROJEKTY EDUKACYJNE    E-LEARNING    PUBLIKACJE    BLOG    MY PAGE

    

Jestem autorem i koordynatorem kilku projektów o charakterze edukacyjnym, miedzy innymi: "Poznajemy świat Innego", "Praktyczna Edukacja Europejska", "Partnerski Program Szkół Współpracujących".

Poznajemy świat Innego

"Poznajemy świat Innego" - projekt realizowany pod patronatem oświatowego Programu Unii Europejskiej Młodzież, którego podstawowa tematyka jest walka z dyskryminacją i wykluczeniem społecznym. W przedsięwzięciu wzięły udział nieformalne grupy młodzieży z Polski, Litwy, Danii, Republiki Czeskiej. Przedsięwzięcie realizowane zostało miedzy innymi z funduszy grantu uzyskanego w ramach oświatowego Programu Komisji Europejskiej YOUTH (Młodzież), wspierającego działania młodzieży w zakresie edukacji nieformalnej.

Młodzi ludzie z czterech krajów przygotowali a następnie przedstawili na scenie teatru spektakl pod tytułem "Przygody Słonia Bombika" wg bajki terapeutycznej autorstwa ks. Bogusława Zemana. Sztuka ta poświęcona jest nietolerancji i brakowi akceptacji społecznej wobec osób odbiegających od szeroko pojętego stereotypu. ...więcej

Partnerski Program Szkół Współpracujących

"Partnerski Program Szkół Współpracujących" - projekt, którego celem jest stworzenie sieci współpracujących ze sobą placówek oświatowych.

Partnerski Program Szkół Współpracujących jest projektem kierowanym do nauczycieli i uczniów szkół różnego typu deklarujących wolę współdziałania w różnych sferach pracy szkoły. Program jest inicjatywą oddolną nauczycieli. Współpraca pomiędzy placówkami odbywa się w oparciu o indywidualne potrzeby placówek. Partnerstwo umożliwia rozszerzenie możliwości działalności szkół o udostępnioną bazę, doświadczenie kadry pedagogicznej i zasoby innych placówek, oraz płynny przepływ informacji pomiędzy placówkami. We współpracy mogą uczestniczyć wszyscy nauczyciele i zespoły uczniowskie deklarujący wolę współdziałania. ...więcej

Praktyczna Edukacja Europejska

"Praktyczna Edukacja Europejska" - podstawowym założeniem programu jest rozbudzanie zainteresowań poznawczych związanych z Unią Europejską, motywowanie uczniów do samodzielnego poznawania historii i kultury krajów naszego kontynentu.

Działania w oparciu o program obejmują dogłębne poznanie jednego z wybranych krajów U.E. podczas specjalnie prowadzonych zajęć szkolnych w trakcie jednego roku szkolnego. Młodzież ma sposobność zapoznania się z różnymi dziedzinami życia społecznego, gospodarczego i dorobku kulturowego jednego z wybranych państw. Ponadto, jako projekt kierowany do uczniów szkoły zawodowej, opiera się on na poznaniu technik i technologii produkcji żywności właściwych dla określonego rejonu europy. Podsumowaniem całorocznych działań jest organizacja wycieczki edukacyjnej do kraju, któremu poświęcono zajęcia, podczas której odbywają się warsztaty z zakresu technologii żywności. Za priorytet obrano poszerzenie umiejętności o nowe branże przemysłu spożywczego. Projekt kierowany jest z założenia głównie do uczniów klas gastronomicznych oraz profili zawodowych technologii żywności, zajęcia dydaktyczne odbywające się podczas wycieczki polegają na warsztatach technologicznych z zakresu technologii żywności, określonej branży właściwej dla odwiedzanego kraju. Zakłada się że warsztaty te odbywają się przy współpracy firm produkcyjnych, zakładów gastronomicznych oraz hoteli działających w danym kraju i prowadzą je pracownicy tych placówek. Program pozwala również na poznanie kultury i większości znaczących zabytków odwiedzanego kraju. ...więcej
 

 

 

stat4u